ČO SA DEJE     KTO SME     ČO SA STALO     ČO CHCEME     INFO PRE ČLENOV     INFO PRE NEČLENOV     KONTAKT  Od katastrofálneho roku 2009 Didaktik už nezverejňuje žiadne informácie o stave družstva, hoci je to jeho zákonná povinnosť. Prečo jeho vedenie porušuje zákon? Kam sa stráca majetok členov družstva Didaktik? Čo bude ďalej? Skončí Didaktik v konkurze? Čo ostane členom keď si banky zoberú všetok majetok, na ktorom majú záložné právo? Plní si Didaktik všetky odvodové povinnosti voči štátnemu rozpočtu SR?

čítajte viac v sekcii INFO PRE ČLENOV

Kto sme

Sme neformálne združenie niektorých členov, ktorí nabrali odvahu, avšak zatiaľ si želajú ostať v anonymite. Zastupujeme členov družstva Didaktik, ktorí sa obávajú o svoje zamestnanie v Didaktiku a nie je im ľahostajný osud Didaktiku, kde sú zamestnancami a členmi.

Čo sa stalo s Didaktikom?
graf1 graf2
graf3 graf4

Čo chceme?

1.

Chceme vedieť čo sa deje!

2.

Chceme otvorený prístup k pravdivým informáciám!

3.

Chceme zmenu vedenia!

4.

Chceme zastaviť úpadok Didaktiku!

Informácie pre členov Didaktiku

POZOR NA VYROVNACÍ PODIEL!
ČO MUSÍTE VEDIEŤ, ABY VÁS VEDENIE DIDAKTIKU NEPODVIEDLO?

Existujú pochybnosti o tom, či vedenie Didaktiku postupuje seriózne a zákonne pri výplate vyrovnacích podielov. Mnohí bývalí členovia sa na mňa obracajú so žiadosťou o vysvetlenie, či urobili dobre, že z družstva vystúpili a či dostali za svoj podiel presne to, na čo mali nárok. Taktiež niektorí súčasní členovia zvažujú ukončenie svojho členstva v družstve. Prinášam vám informácie, ktoré vám pomôžu uplatniť vaše práva.

Na začiatok, je nevyhnutné vysvetliť, čo vlastne je vyrovnací podiel. Vyrovnací podiel je akési majetkové vysporiadanie medzi družstvom a členom, v prípade zániku jeho členstva. Ide v princípe o podobné majetkové vyrovnanie, ako medzi manželmi, v prípade zániku ich manželstva. Spoločne hospodárili, honobili majetok a pri rozvode je čas dať každému čo mu patrí. Na rozdiel od naťahovania o majetok medzi manželmi v rozvodovom konaní, je v prípade zániku členstva v družstve spôsob vyrovnania jasne stanovený vzorcom v zákone alebo stanovách. Inak tomu nie je ani v prípade družstva Didaktik. Čaro vzorcov je však v tom, že výsledok závisí od čísel, ktoré do vzorca dáte. A už sa blížime k podstate veci.

„Čachre machre“
V praxi sa často stáva, že vedenie družstva zneužíva svoju dominantnú pozíciu a odchádzajúcim členom vypočíta menší vyrovnací podiel. Deje sa to najmä tak, že vedenie družstva ovplyvní to, aké ekonomické údaje budú podkladom na výpočet výšky členského podielu, a teda i vyrovnacieho podielu. Nie je zriedkavé, že si tieto údaje dá vedenie družstva zároveň i odsúhlasiť na výročnej členskej schôdzi, kde má náhodou hlasovaciu väčšinu. Týmto postupom, ktorý mnohí členovia neodhalia, dosahuje vedenie družstva stav, výhodný len pre seba. Členovia však dostávajú menej, ako by spravodlivo dostať mali. Prekvapení?

Plechy nie sú peniaze
Vyrovnací podiel sa spravidla vypláca v peniazoch. Odlišný spôsob síce môžu určiť stanovy družstva, to je však prípustné iba za dodržania istých zásad. Napríklad, takáto úprava nesmie dať predstavenstvu družstva možnosť svojvoľne sa rozhodovať, v akej forme bude vyrovnací podiel členovi vyplatený. Členovi, bez jeho výslovného súhlasu, nemôže byť družstvom nikdy jednostranne nanútené vyplatenie vyrovnacieho podielu v naturáliách. Pokiaľ by stanovy dávali družstvu, či jeho vedeniu možnosť uplatniť rozdielny postup voči členom alebo jednostranne nanútiť naturálne vysporiadanie, sú stanovy v tejto časti absolútne neplatné pre rozpor so zákonom a člen družstva má právo na výplatu vyrovnacieho podielu podľa zákonnej úpravy. Nikto vám teda nemôže nanútiť vyrovnací podiel v plechoch alebo strojoch. Môžete trvať na tom, aby vám ho zaplatili v peniazoch. Oporu máte v zákone.

Podviedli ma?
Jediný spôsob ako zistiť, či ste neboli pri výplate vášho vyrovnancieho podielu podvedení, je podať na družstvo žiadosť o preverenie správnosti výpočtu a preskúmať tak, aké čísla (ekonomické údaje) boli dosadené do vzorca uvedeného v stanovách. Najdôležitejším údajom je pritom stav čistého obchodného imania družstva. Ide vlastne o čistý majetok družstva po odpočítaní záväzkov. Najmä od tohto čísla je závislá výška vyrovnacieho podielu.

Ak ste zistili, že vás podviedli, nezúfajte. Nárok na vyrovnací podiel sa premlčuje až vo štvorročnej premlčacej lehote. Teda, ak máte pochybnosti o správnosti výpočtu výšky vášho vyrovnacieho podielu, môžete žiadať o jeho doplatenie v lehote až štyroch rokov spätne!

Moja rada znie: Aj v prípade vyrovnacieho podielu sa oplatí pozorne sledovať čo podpisujete, kedy podpisujete a aké čísla (ekonomické údaje) sú zo strany vedenia dosadzované do vzorca. Nenechajte sa zastrašiť tým, že buď dostanete plechy alebo peniaze až o pár rokov. Vždy si nechajte čas na rozmyslenie a ak si nie ste istí, poraďte sa s odborníkmi. Sú to vaše peniaze. Každý člen družstva má na riadny vyrovnací podiel zákonný nárok!

Príklad machinácií pri výpočte vyrovnacieho podielu:

A) SKUTOČNOSŤ (reálny stav účtovníctva):
Čisté obchodné imanie družstva (reálne) = 3 200 000,- EUR
Váš členský podiel = 2 000,- EUR (2 % zo všetkých členských vkladov)
Výška Vášho vyrovnacieho podielu = 64 000,- EUR

B) MACHINÁCIA (účtovné zníženie majetku):
Čisté obchodné imanie družstva (uvedené predstavenstvom) = 2 200 000,- EUR
Váš členský podiel = 2 000,- EUR (2 % zo všetkých členských vkladov)
Výška vyrovnacieho podielu = 44 000,- EUR

Ak sa teda v dôsledku pochybení či prevodov majetku družstva znížilo skutočné čisté imanie čo i len o 1 000 000,- EUR, každému z členov bolo vyplatené o pár desiatok tisíc eur menej!

DIDAKTIK V KONKURZE?!
AK NENASTANE ZMENA, OSUD DRUŽSTVA JE V RUKÁCH VERITEĽOVDostali sme závažnú informáciu, že veritelia Didaktiku zvažujú podanie návrhu na konkurz družstva! Ak sa táto informácia potvrdí, pre Didaktik to bude znamenať istý koniec. Čo konkrétne konkurz znamená a čo bude znamenať pre vás?

Prečo konkurz?
Konkurz je právny nástroj na riešenie úpadku dlžníka, resp. je dôsledkom úpadku dlžníka. Dlžník je v tzv. úpadku, ak nie je schopný splácať svoje záväzky. Dochádza k tomu ak je dlžník predlžený (t. j. hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku) alebo ak je dlžník platobne neschopný (t. j. má viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok). Čo je práve prípad Didaktiku, ktorý má mnoho záväzkov voči veriteľom po lehote splatnosti!

Veritelia môžu rozhodnúť
Konkurz by sa mal začať z iniciatívy samotného dlžníka (družstva), ktorý je v úpadku. Ten je povinný podať na súd návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o svojom úpadku. Návrh na vyhlásenie konkurzu je však oprávnený podať aj ktorýkoľvek veriteľ dlžníka (družstva). Veritelia majú právo na náhradu škody, ktorá im vznikla v dôsledku toho, že návrh na konkurz nepodal samotný dlžník. Ak dôjde k tomu, že veritelia Didaktiku podajú návrh na konkurz, v rámci konkurzného konania sa majetok Didaktiku rozpredá a zo získaných financií sa pomerne uhradia záväzky družstva!

Nadvláda správcu
Hneď po vyhlásení konkurzu Didaktiku, prejde oprávnenie nakladať a konať vo veciach dotknutého majetku družstva z predstavenstva na súdom ustanoveného konkurzného správcu. Nad družstvom tak stratíte svoju moc. Didaktik bude povinný obmedziť výkon svojej činnosti len na bežné právne úkony, ktoré súvisia so zabezpečením chodu družstva a čakať na rozhodnutie správcu o svojom ďalšom osude. Správca totiž môže rozhodnúť o pokračovaní prevádzky Didaktiku, ale aj o jej ukončení.

Členovia prídu o svoj majetok
Členovia družstva, ktorých možno vnímať ako spoluvlastníkov družstva, v dôsledku konkurzu a následného predaja majetku družstva prídu o aktíva, ktoré tvorili hodnotu ich členských podielov. Inak povedané, členský podiel vo výške 165,- EUR, ktorého predajná hodnota v minulosti bola rádovo v desaťtisícoch až státisícoch EUR, by vyhlásením konkurzu Didaktiku bol skoro bezcenný.

Dopady na zamestnancov
Vyhlásením konkurzu na družstvo ako zamestnávateľa, prechádza na konkurzného správcu oprávnenie konať aj v pracovnoprávnych vzťahoch a vo vzťahoch k zamestnancom družstva. Mzdy zamestnancov družstva, ktoré sú v konkurze, ako aj ďalšie nároky zamestnancov sú tzv. pohľadávkami „proti podstate“. Znamená to, že správca vám mzdy vyplatí až z výťažku z predaja majetku družstva podľa poradia ich splatnosti, tak ako ostatným veriteľom. Keďže sa však v rámci konkurzu uspokojovanie pohľadávok vykonáva všetkým veriteľom „pomerne“ a v istom poradí, zamestnanci ako veritelia nemôžu očakávať, že od vysoko zadlženého družstva dostanú peniaze v plnej výške. Môže sa stať, že nebudete uspokojení vôbec. Nároky veriteľov sa totiž dajú uspokojiť len vtedy, ak existuje dostatočná výška majetku, ktorý sa predá a výťažok z predaja, po odpočítaní nákladov na konkurz, postačuje aj na uspokojenie veriteľov (zamestnancov). Tí sú zväčša uspokojovaní ako poslední, nakoľko ich pohľadávky sú nezabezpečené a v pomere k ostatným pohľadávkam veriteľov malé.

Hromadné výpovede
Otázka ukončenia pracovného pomeru po vyhlásení konkurzu je výlučne na zvážení družstva. V praxi väčšinou zamestnávateľ, ktorý vstúpil do konkurzu, ukončí k určitému dátumu aj pracovné zmluvy so zamestnancami a odkáže ich, aby si svoju nevyplatenú mzdu a odstupné uplatnili v konkurze. Dôvodom je to, že nie je v záujme zamestnávateľa naďalej zamestnávať zamestnancov, ktorí by zbytočne vytvárali ďalšie náklady. Konkurz zväčša trvá aj niekoľko rokov a v pracovnom pomere si zamestnávateľ ponechá iba zamestnancov (najmä členov predstavenstva), ktorých práca bude viesť k zániku spoločnosti.

Prinesie najbližšie obdobie skutočne koniec Didaktiku? Je to naozaj možné. Mali by ste konať kým je čas!

VÝPREDAJ V DIDAKTIKU?!
KLEMON PREDAL MAJETOK DRUŽSTVA AJ JEHO MENO.Didaktik vypredáva svoj majetok! Okrem známej kauzy Dentex, s.r.o., ktorá po „neobvyklých“ transakciách skončila v rukách Ing. Viktora Klemona, sa na verejnosť dostáva i kontroverzný predaj českého Didaktiku, z roku 2007. Spolu s ním predal Klemon aj pravdepodobne to najcennejšie, čo Didaktik mal. Jeho roky budované meno.

Pravdivý príbeh III.
V januári 2007 podpísal Ing. Viktor Klemon za družstvo Zmluvu o prevode obchodného podielu v Didaktik, s.r.o. – českej dcére družstva Didaktik, špecializovanej na distribúciu školských pomôcok. Takmer celú firmu predalo družstvo druhému spoločníkovi za (podľa všetkého) neuveriteľne nízku cenu 500 000 Kč. Predseda družstva sa dokonca v zmluve vzdal nároku na výplatu podielu na zisku, ktorý tak pripadol kupujúcemu. Kupujúci – RNDr. Roman Iška, už dnes vlastní firmu celú. Získal ju za 500 000 Kč aj s pre neho výhodným bonusom - nerozdeleným podielom na zisku. Družstvo tak nadobro prišlo o svoju českú dcéru, ktorej tržby sa podľa verejne dostupných zdrojov pohybujú na úrovni 5-10 miliónov Kč ročne.  

Koľko ešte príbehov?
Toto je ešte len tretí príbeh v rade a už je vám možno jasné, že sú výpredaje majetku vášho družstva „klasikou“. Možno sa nad tým, čo sa deje za vaším chrbtom, už ani nepozastavíte. Ale mali by ste. Ten kto má v rukách český Didaktik totiž nevlastní len firmu. Vlastní i to, čo patrilo neodmysliteľne k vášmu družstvu, bez čoho je takmer nemožné si ho predstaviť.  

„DIDAKTIK“ vám nepatrí!
To čo robí v očiach okolia podnik podnikom, je jeho meno resp. značka. Značka je symbolom podniku a tvorí veľmi podstatnú časť jeho hodnoty. Napríklad, hodnota značky Coca-Cola bola v roku 2011 takmer 72 miliárd dolárov, čo je viac ako polovica hodnoty celej firmy. Kvalitná značka dáva firme a jej produktom dôveryhodnosť, aj odbyt. Navyše, čím má firma kvalitnejšiu značku, tým viac môže na svojich produktoch zvýšenou maržou zarobiť.

Aj Didaktik mal kvalitnú značku. Symbol známy v európskom kontexte. Symbol budovaný desiatky rokov, ktorému ste vy svojou kvalitnou prácou dali prestíž. Spomínate si na modrý nápis DIDAKTIK v modrom ovále? Logo, ktoré malo cenu zlata. Už vám nepatrí. Družstvo ho môže používať len so súhlasom cudzieho subjektu. A nie len to. Stratili ste práva aj k slovnému označeniu „Didaktik“. Ochrannú známku k nim má zaregistrovanú predaný český Didaktik!  

Ako mohlo vedenie Didaktiku dopustiť tento nepochopiteľný krok, ktorý navždy poškodil vaše družstvo? Prečo a ako k tomu došlo? Kedy, kto a za koľko predal meno a symbol Didaktiku? Opýtajte sa!

ČO ĎALŠIE MÁ KLEMON „NA MUŠKE“?
V DIDAKTIKU VÁM EŠTE NIEČO OSTALO. OTÁZNE JE, DOKEDY. MOŽE DOJSŤ K ROZPREDANIU AJ KONKURZU DRUŽSTVA!Každých pár rokov z Didaktiku niečo ubudne. Niečo „padne do vrecka“ Klemonovi, niečo „sa stratí“ v zahraničí. V roku 2011 sa od Didaktiku právne odčlenili vysokoškolské internáty a predaj elektronických súčiastok. Je to príprava na ďalší predaj alebo konkurz družstva?

Nové „eseročky“
Družstvo Didaktik má v predmete činnosti poskytovanie ubytovacích služieb aj výrobu elektroniky. Napriek tomu, že by tieto činnosti mohlo vykonávať družstvo, vedenie rozhodlo o založení nových spoločností s ručením obmedzeným, na ktoré sa tieto činnosti presunú. Ide o spoločnosť Vysokoškolský internát Didaktik, s.r.o. a spoločnosť Didaktik electronic, s.r.o. Obe spoločnosti vznikli v rovnaký deň – 1.1.2011. Plánované teda boli spoločne.

Prečo, načo, za čo?
Azda by niekto mohol argumentovať akousi „reštrukturalizáciou“. My však po skúsenostiach s predajmi majetku družstva bystríme pozornosť skôr, ako bude neskoro. Zvlášť preto, že na čele jednej zo spoločností, stojí Ing. Bundalová, dcéra Ing. Klemona, ktorá mu už pri minimálne jednom kontroverznom obchode s družstevným majetkom „vyšla v ústrety“. A tiež preto, že druhá zo spoločností, už má okrem družstva aj iného vlastníka, pána Patrika Martinkoviča.

Krištáľová guľa
Dôjde snáď v dohľadnej dobe k tomu, že sa zo spoluvlastníka družstevnej firmy (pána Martinkoviča), stane jej vlastník, tak ako v prípade českého Didaktiku (pána Išku)? Alebo doručí pani Ing. Bundalová družstvu „vopred schválenú“ ponuku jej otca na odkup podielu vo vysokoškolských internátoch, tak ako v prípade Dentex, s.r.o.? Či pán Ing. Klemon využije na obchod opäť zahraničnú firmu? Alebo sa snáď plánuje konkurz Didaktiku – jeho koniec?

Majte oči otvorené
To všetko sme tu už mali. Možno si zainteresovaní nájdu iný spôsob. Možno nie. Ale ak sa nám verejným poukázaním na rizikové oblasti ich podarí odradiť od nezodpovedných predajných úmyslov alebo ich aspoň oddialiť, splnili sme náš cieľ. Ak napriek tomu uskutočnia obchody, ktoré nebudú v záujme členov družstva, naša séria pravdivých príbehov bude pokračovať, kým nedôjde k náprave. Hlavnú úlohu však hráte vy. Majte oči otvorené, sledujte kroky vedenia družstva a sami rozhodnite, čo dopustíte, aby sa vo vašom družstve dialo. My vám vieme poskytnúť pomocnú ruku, ktorá prispeje k ochrane vašich záujmov.

KAUZA DENTEX POKRAČUJE! POSLEDNE MU POMOHLA DCÉRA. V TOMTO PRÍPADE OBCHODOVAL SÁM SO SEBOU.

Zlému stavu Didaktiku sa nemožno čudovať. S majetkom družstva sa nakladá nezodpovedne už dlho. V minulom vydaní sme vás informovali o neštandardnom prevode obchodného podielu Didaktiku v DENTEX, s.r.o., v prospech Ing. Klemona, z roku 2009. V tomto vydaní, vám prinášame podobne neobvyklý prípad, z roku 2002.

Pravdivý príbeh II.
V novembri 2002, predložil Ing. Viktor Klemon predstavenstvu družstva Didaktik ponuku rakúskej spoločnosti DENTEX. Išlo o ponuku na odpredaj obchodného podielu v dcérskej slovenskej spoločnosti DENTEX, s.r.o. družstvu Didaktik. Ako to už na zasadnutiach predstavenstva Didaktiku býva, návrhy predložené Ing. Klemonom, sa zo zásady prijímajú bez výhrad. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Predstavenstvo Didaktiku prijalo bez akýchkoľvek námietok ponuku rakúskej DENTEX a schválilo odkúpenie podielu v slovenskej DENTEX, s.r.o.. Opäť sa tak stalo bez snahy o objektívne stanovenie hodnoty odkupovaného obchodného podielu znaleckým posudkom. Obchodný podiel vo výške 6 250 000,- SKK (207 462,- Eur), kúpil Didaktik za 8 000 000,- SKK (265 551,- Eur).  

Trojjediný Klemon
Pozoruhodný na celej tejto veci je fakt, že Ing. Viktor Klemon, bol v danom čase nie len predsedom predstavenstva družstva Didaktik, ale i konateľom rakúskej spoločnosti DENTEX a zároveň konateľom a spoločníkom v slovenskej DENTEX, s.r.o.. Ing. Klemon tak predložil Didaktiku ponuku za predávajúceho, prevod si sám schválil na valnom zhromaždení DENTEX, s.r.o. a zmluvu za kupujúceho taktiež podpísal sám. Čo podstatné z toho vyplýva? To, že prevod vašich družstevných financií za nákup obchodného podielu v DENTEX, s.r.o., navrhol, schválil a zrealizoval v podstate sám so sebou.  

Právnici sa zhodujú
Dostali sme k dispozícii právne stanoviská slovenských, ale i rakúskych právnikov. Z oboch vyplýva, že opísaný prevod obchodného podielu, má množstvo vážnych právnych nedostatkov, ktoré môžu zakladať nie len neplatnosť tohto právneho úkonu, ale i trestnoprávne následky pre jeho účastníkov.  

EXISTUJE SÚVISLOSŤ!?
„KLEMONOVSKÁ ROŠÁDA“ ZA PENIAZE DRUŽSTVA. ZA 149 000 EUR ZÍSKAL 78%, VY ZA 265 000 EUR LEN 51%.

Všetko nasvedčuje tomu, že oba zverejnené prípady sú vo váš neprospech. Obidva sa týkajú DENTEX, s.r.o. Oba majú obdobný rukopis, spoločného menovateľa, aj jediného výhercu – Ing. Viktora Klemona. Ak ich nadviažeme na seba, odhalí sa šokujúca súvislosť – bol to Klemonov dlhodobý plán ako získať DENTEX, s.r.o. a jej majetok pre seba?!

Zhrňme si základné skutočnosti: 
  V roku 2002 ponúkla Klemonova rakúska firma Didaktiku na odpredaj 51%-ný obchodný podiel v DENTEX, s.r.o. vo výške 207.462,- EUR. Túto ponuku Didaktiku predložil jeho predseda Klemon. Didaktik odkúpenie schválil za cenu 265.551,- EUR. Tieto peniaze išli do rakúskej firmy DENTEX, na čele ktorej stál Ing. Klemon. DENTEX, s.r.o. tak bola pod kontrolou Didaktiku a rakúska firma DENTEX, za ktorú konal Klemon, dostala nemalé peniaze z družstva.  

Následne, v roku 2009, predložila Klemonova dcéra Didaktiku návrh na odpredaj 78%-ného obchodného podielu v DENTEX, s.r.o., v prospech svojho otca. Išlo o obchodný podiel, ktorý v roku 2002 nakúpilo družstvo od rakúskej firmy DENTEX, za ktorú konal Klemon. Didaktik schválil odpredaj obchodného podielu v hodnote 316.776,- EUR, za sumu 149 373,- EUR. Kupujúcim bol Ing. Viktor Klemon. Ten tak získal DENTEX, s.r.o. pre seba.

FAKT 1:VŠETKY ÚKONY SA DIALI NA PODNET KLEMONA, ČI JEHO RODINY.

FAKT 2: DRUŽTEVNÉ PENIAZE ZA NÁKUP, IŠLI OD KLEMONA (PREDSEDU DRUŽSTVA), KU KLEMONOVI (KONATEĽOVI RAKÚSKEJ DENTEX).

FAKT 3: KLEMON SA STAL VÝHODNE VÁČŠINOVÝM VLASTNÍKOM DENTEX.

 

ZÁVER: KLEMON ŤAŽIL NA OBOCH STRANÁCH.


Za vašim chrbtom

PRIŠLI STE O MAJETOK V HODNOTE VYŠŠEJ AKO 316 000 EUR!
NEOBVYKLÉ PREVODY MAJETKU DIDAKTIKU V PROSPECH KLEMONA.Vy, všetci menšinoví členovia družstva Didaktik, ste prišli o majetok družstva v hodnote vyššej ako 316 000,- Eur (cca 9.500.000,- SKK)! Stalo sa tak po neštandardnom prevode obchodného podielu družstva v roku 2009, ktorého hlavnými aktérmi boli Ing. Klemon a Ing. Bundalová. Dcéra predala otcovi družstevný majetok za polovicu.

Pravdivý príbeh
Píše sa rok 2009. Didaktik, družstvo, má väčšinový podiel v spoločnosti DENTEX, s.r.o. Táto spoločnosť vlastní nezanedbateľný majetok, napríklad v podobe lukratívnych nehnuteľností v Skalici. Vy, členovia Didaktiku, tak máte na tomto zaujímavom majetku svoj podiel.

V polovici roku 2009, však Ing. Tatiana Bundalová, generálna riaditeľka Didaktiku, dcéra Ing. Viktora Klemona, predložila predstavenstvu družstva ponuku na odpredaj časti obchodného podielu družstva Didaktik v obchodnej spoločnosti DENTEX s.r.o. Iní záujemcovia o odkup sa nehľadali. Dňa 29.06.2009 predstavenstvo Didaktiku tento predaj odsúhlasilo priamo v prospech Ing. Viktora Klemona, a to za neštandardne výhodných podmienok.

Hneď na druhý deň, dňa 30.6.2009, sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti DENTEX, s.r.o., ktorého sa zúčastnili spoločníci - Ing. Viktor Klemon a Ing. Tatiana Bundalová, ako zástupkyňa Didaktiku. Títo Spoločníci urýchlene a bez pripomienok odsúhlasili Zmluvu o prevode časti obchodného podielu v DENTEX, s.r.o. z Didaktik, družstvo na Ing. Viktora Klemona. Zmluvu podpísali samozrejme hlavní aktéri – otec Ing. Klemon a jeho dcéra Ing. Budnalová. Na základe tohto prevodu sa stal Didaktik (vy - členovia) menšinovým spoločníkom v DENTEX s.r.o. Z obchodného podielu vo výške 97,87%, družstvu (vám) ostalo 20%. Naopak, podiel Ing. Klemona stúpol z 2,12% na 80%. Obchodný podiel v deklarovanej hodnote 316.776,- EUR, nakúpil naozaj výhodne - za 149 373,- EUR (4.500.011,- SKK)!

Výsledok
Píše sa rok 2012. Hodnota podielu družstva (vášho podielu) v DENTEX, s.r.o. je 81.351,86 EUR (2.450.806,13 SKK). Hodnota podielu Ing. Viktora Klemona je 325.406,42 EUR (9.803.193,81 SKK). Ing. Klemonovi bol predaný družstevný obchodný podiel vo výške viac ako 316.000,- EUR za necelých 150.000,- EUR.

Ing. Viktor Klemon za neštandardných podmienok, s pomocou svojej vlastnej dcéry, získal za vašim chrbtom kontrolu nad DENTEX, s.r.o. a jej aktívami. Vy ste ju stratili. Prišli ste tak o časť svojho majetku v podobe podielu družstva v DENTEX, s.r.o.

Navyše, Ing. Viktor Klemon v zmysle spomínanej kontroverznej zmluvy, zaplatil časť kúpnej ceny vo výške 82.984,80 EUR (2.500.000,- SKK), a to pri spísaní a podpísaní zmluvy. Zostatok kúpnej ceny vo výške 66.388,20 EUR (2.000.011,- SKK), sa zaviazal uhradiť v lehote najneskôr do 01.07.2012, a to z dividend, na ktoré bude mať nárok ako člen Didaktik, družstva. Kto však vie, či sa tak stalo.

Je tento postup v poriadku? Prečo predal Didaktik obchodný podiel v DENTEX, s.r.o. tak lacno? Prečo predstavenstvo družstva nehľadalo aj iných záujemcov o kúpu podielu, čo ak by ponúkli viac? Prečo dostal Ing. Klemon tak výhodné podmienky splatnosti kúpnej ceny? Prečo sa všetko udialo tak rýchlo? Prečo o tom nerozhodovali všetci členovia na členskej schôdzi družstva? Zastupuje predseda družstva Didaktik záujmy družstva a členov alebo len svoje?

Informácie pre bývalých členov Didaktiku

Vo väčšine prípadov, u členov ktorým zaniklo členstvo v družstve mal byť vyplatený aj 3 krát vyšší vyrovnací podiel ako v skutočnosti dostali.

Ak Vám zaniklo členstvo v družstve Didaktik a predložíte nám:

dohodu o zániku členstva, alebo doklad o vystúpení prípadne vylúčení z družstva a doklad o výške vyplateného vyrovnacieho podielu.Zabezpečíme Vám bezplatnú pomoc pri uplatňovaní rozdielu vyplateného vyrovnacieho podielu a vyrovnacieho podielu, na ktorý ste mali v skutočnosti nárok.

Kontakt

Podporte našu snahu. Zaručujeme Vám anonymitu.

* nutné vyplniť

© Gazdovský spolok I © WTF factory s.r.o